Opis projektu


Wzmacnianie umiejętności pedagogicznych nauczycieli/ trenerów 
edukacji dorosłych poprzez opanowanie innowacyjnych metod nauczania

 GRUNDTVIG Contract No. 11411 1560, 2011 – 2013

Celem niniejszego projektu, opartego na zasadzie mobilności w ramach programu Grundtvig – jest tworzenie partnerstwa angażującego 9 organizacji zajmujących się edukacją i szkoleniami z 9 różnych krajów Europy (Bułgaria, Grecja, Włochy, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Hiszpania i Turcja) w celu wymiany najlepszych praktyk oraz know-how w zakresie innowacyjnych metod nauczania z możliwością ich zastosowania w edukacji dorosłych. Celem tej wymiany jest opanowanie i ćwiczenie niekonwencjonalnych i innowacyjnych metod nauczania oraz ich dalsze praktyczne wykorzystywanie w działalności każdej organizacji.

2-letni projekt jest podzielony na sześć spotkań; wstępne i końcowe z nich koncentrują się na pracach organizacyjnych i administracyjnych, a cztery spotkania warsztatowe są dedykowane opracowaniu, praktykowaniu i ocenie wybranych 12 metod nauczania. Warsztaty odbędą się w Hiszpanii (luty 2012), Grecji (maj 2012), Włoszech (wrzesień 2012) i Rumunii (styczeń 2013).

Dobór metod nauczania dokonano za wspólną zgodą zaangażowanych instytucji na pierwszym spotkaniu na Słowacji w listopadzie 2011 roku.

Produkty końcowe partnerstwa to między innymi DVD z materiałami powstałymi w ramach projektu oraz strona internetowa projektu w języku angielskim, dostępna dla wszystkich zainteresowanych stron.

Oprócz rozpowszechniania rezultatów projektu na stronie internetowej projektu oraz wykorzystując źródła własne partnerów, idea tego projektu, doświadczenie oraz końcowy produkt zostaną udostępnione za pomocą mediów, stron internetowych i czasopism związanych z edukacją dorosłych oraz na różnych wydarzeniach i spotkaniach organizowanych w ramach innych projektów równolegle wdrażanych  przez partnerów w projekcie.

Partnerzy wyrazili zainteresowanie i gotowość, aby kontynuować realizację wyżej wymienionego tematu w innych projektach, w ramach programu Uczenie się przez całe życie.

 —————————————————————————————————————————————————————————–

Opis podstawy projektu w języku oryginału

The objective of the mobility-based project under the Grundtvig – Learning partnership programme includes creating a partnership where 9 involved educational and training organisations from 9 European countries (Bulgaria, Greece, Italy, Latvia, Poland, Romania, Slovakia, Spain, and Turkey) share best practices and know-how in the area of innovative teaching methods utilisable in adult education. The purpose of this exchange implies practising and mastering non-traditional and innovative teaching methods and their further exploitation in practice of each organisation.

The 2-year project is divided into six meetings; the introductory and final ones are focused on organisational and administrative work and four workshops are dedicated to explaining, performing, practising and evaluating the selected 11 teaching methods. The workshops will take place in Spain (February 2012), Greece (May 2012), Italy (September 2012) and Romania (January 2013).

The selection of teaching methods was done upon the common agreement of the involved institutions at the Kick off meeting held in Slovakia in November 2011.

The final products of the partnership include a DVD with the materials produced during the project and a project web site in English, available for any interested parties.

In addition to the dissemination of the project results on the project´s web site as well as partners´ own web sources, the idea of this project, experience and final product will be introduced in the media, internet web sites and periodicals related to adult education and at various events and meetings organised in the framework of other parallel partners´ projects.

 The partners expressed their interest and potential to continue with this issue within other LLL projects.

 

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej 

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji

Ciasteczka (cookies) w komputerach. Bez nich nasze życie w Internecie byłoby uciążliwe – przeglądarka nie pamiętałaby naszych preferencji, lub ostatniego miejsca naszych odwiedzin na stronie. Z tego samego powodu odwiedzana przez nas kilkakrotnie strona serwowałaby nam w kółko te same reklamy. Ale też boimy się, że szpiegujące nasze ruchy w Internecie ciasteczka naruszają naszą prywatność. Komisja Europejska uznała więc, że musimy o instalacji ciasteczek wiedzieć jak najwięcej. Ale gdybyśmy przy każdym wejściu na nową stronę musieli klikać, czy je chcemy, czy nie, byłoby to bardzo uciążliwe. Dlatego w nowej ustawie proponujemy, aby użytkownik mógł wyrazić zgodę za pomocą ustawień przeglądarki – tam ustawimy poziom, ile i jakich chcemy ciasteczek. Przyjęliśmy zasadę, że musimy być o kwestii i działaniu cookies poinformowani. Od chwili uzyskania informacji o cookies każda nasza decyzja (a także jej brak w postaci braku zmiany domyślnych ustawień przeglądarki umożliwiających przetwarzanie cookies) będzie wyrazem świadomego aktu woli

Zamkni